• uzeryadv

מתי תאונה שארעה במהלך נסיעה ברכב לצורך סעודת הצהריים באמצע יום העבודה תוכר כתאונת עבודה

עודכן: 23 במרץ 2021

תאונה שקוראת במהלך ארוחת צהריים במהלך העבודה הינה תאונת עבודה לכל דבר ועניין.

במציאות החיים אנו עדים יותר ויותר לאנשים שאוכלים את ארוחת הצהריים מחוץ לכתלי המעסיק.

עולה השאלה – מתי תוכר הנסיעה ממקום העבודה אל המקום בו בחר העובד לסעוד וממקום הסעודה חזרה אל העבודה כתאונת עבודה.

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 מגדיר "תאונת עבודה" במילים הבאות;

"תאונה שארעה תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו"

סעיף 80 לחוק כולל הרחבה של מצבים אשר יכללו בהגדרת "תאונת העובדה" בהיותם "קשורים בטבורם בשהייתו של העובד בעבודה......".

כך, סעיף 80(4) לחוק מגדיר כדלקמן;

"אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה ארעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו;"

בתי הדין קבעו כי ניתן לראות בתאונה הקשורה בשתיה או באכילה כתאונה "תוך כדי העבודה" גם כאשר קיים הצורך לצאת מתחום מקום העבודה, בהפסקה פורמאלית או בהפסקה מקובלת ולגשת למקום המצוי מרחק סביר, על מנת לקנות משקה או דבר מאכל, וזאת כשבתחום מקום העבודה אין הסדרים העושים את ההזדקקות לשירות מחוץ למקום העבודה כמיותרת.

בתי הדין קבעו כי בבחינת השאלה האם תאונה הקשורה בשתיה או באכילה היא תאונה "תוך כדי העבודה" ניתן להשתמש במבחן המטרה או מבחן התכלית העיקרית שהוחל בנוגע לתאונות בדרך מהמעון לעבודה ומהעבודה למעון שם נקבע כי "מטרת או כוונת הנסיעה היא אבן הבוחן המרכזית לבחינת הכרה בתאונה שארעה במהלך נסיעה כתאונת עבודה".

בענייננו יש לבדוק האם מטרת יציאה הייתה לאכול או שמא הייתה מטרה נוספת או אחרת ליציאה ומה הייתה המטרה המרכזית.

כאשר מטרת היציאה היא למטרה אישית או כזו שאינה נוגעת למטרת אכילה במסגרת יום עבודה הרי שזו לא תסווג ככזו שנערכת "תוך כדי העבודה" והעובד לא יוכר כנפגע בעבודה.

התשובה מה הייתה מטרת היציאה תענה על ידי בחינת כלל נסיבות המקרה ובין היתר תוך התייחסות לנסיבות הבאות; מרחק מקום ההפסקה ממקום העבודה; קיומן של אפשרויות הסעדה קרובות למקום העבודה; האם קיימת סיבה מיוחדת לאכילה דווקא במקום הזה; האם המבוטח נפגש עם מישהו במסגרת ההפסקה ואם כן עם מי; האם מדובר במקום אכילה קבוע של המבוטח או של העובדים במקום העבודה; משך ההפסקה.

כך, תאונה שקרתה לעובד שנפגש עם בת זוגו לארוחה בסמוך מאוד או בתוך מקום העבודה יכול שתבוא בגדר ההרחבה ותיחשב כתאונת עבודה.


ארעה לכם תאונה במהלך הפסקת העבודה מחוץ לכתלי המעסיק, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין, טרם פניה ראשונית למוסד לביטוח הלאומי כדי למצות את הסיכוי שהתאונה תוכר כתאונת עבודה.

במהלך 15 שנות עבודתי נאבקתי לא פעם במוסד לביטוח לאומי על מנת שיכיר בתאונות כגון זה כתאונות עבודה.

מוזמנים להתקשר אלי, לשיחת ייעוץ ללא עלות, כדי לקבל את הזכויות המגיעות לכם 0542871851
פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתי תוכר פגיעה במהלך פעילות נלווית לרבות נופש שאורגן על ידי העבודה כפגיעה בעבודה שמזכה בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי? במאמר זה ריכזתי עבורכם את המבחנים שנקבעו בפסיקה בנוגע להכרה בפעולה נלווית לרבות נופש