Indoor Cleaning

ביטוח לאומי | נכות מעבודה

אדם שנפגע בתאונת עבודה זכאי לדרוש מהביטוח הלאומי להכיר פגיעתו כמזכה בפיצוי לפי חוק הביטוח הלאומי. תאונת עבודה מוגדרת בחוק כתאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של אדם אצל מעבידו או מטעמו ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

 

תביעה לפיצוי כנפגע עבודה עשויה להיתקל בשני מחסומים; הראשון שהמוסד לביטוח לאומי לא יכיר בתאונה כתאונת עבודה והשני שהמוסד לביטוח לאומי לא ייקבע היקף נכות שמשקף באופן ראוי את הפגיעה שלנו ובכך יפחית את פיצוי לו תהיה זכאי. לאחר שהביטוח הלאומי מכיר בפגיעה כתוצאה של תאונת עבודה הנפגע צפוי לעמוד בפני וועדה של מומחים מטעם הביטוח הלאומי אשר תעריך את היקף נכותו וכנגזרת מכך היקף הפיצוי המגיע לו על פי חוק (קצבה או מענק).

 

במהלך עבודתי ייצגתי מאות לקוחות בהליכים מול הביטוח הלאומי החל מהגשת דרישות להכרה בנפגע כנכה בעבודה, הכנת הנכה לבדיקה בוועדה הרפואית, ליווי וייצוג הנכה לוועדות רפואיות ופניה, במקרים המתאימים, לבית הדין בתביעה כנגד החלטות המוסד לביטוח לאומי.

 

כעורך דין בעל ניסיון של מעל עשור בתביעות מול הביטוח הלאומי צברתי ידע והבנה נרחבת בהתנהלות מול המוסד לביטוח הלאומי אשר באמצעותם אני מצליח להשיג עבור לקוחותיי את מקסימום הפיצוי.