• uzeryadv

על נשיא ארה"ב - טיפול ניסיוני בתרופה ומיצוי זכויות מול חברת תרופות ועוד

כפי שפורסם בתקשורת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חלה אף הוא בקורונה ומטופל בקוקטייל תרופות ניסיוני של חברת רגנרון www.ynet.co.il/news/article/H1CucZSIP#autoplay .

משרדנו מייצג לקוחה שנפגעה באופן קשה במהלך ניסוי בתרופה שנערך בארץ על ידי אותה חברת תרופות בשם REGENERON.

אנחנו מאחלים לנשיא ארה"ב בריאות שלמה ואולם הסיטואציה מעלה את השאלה באלו נסיבות אדם זכאי לפיצוי בארץ כאשר, חלילה, במהלך השתתפות בניסוי התרופתי נגרם לו נזק גוף?

המסגרת עליה אנו מדברים - השתתפות בניסוי תרופתי בארץ כפופה להצהרת הלסינקי - מסמך הכולל מערכת של עקרונות אתיים שמטרתם להנחות ביצוע מחקרים רפואיים הכוללים ניסוי קליני בבני אדם כך שיעמדו בסטנדרטים של אתיקה רפואית.

ככלל עקרונות קיומה של עילת תביעה בנזיקין מחייבים אותנו בהוכחת שלושה יסודות מרכזיים: רשלנות, נזק וקשר סיבתי בין הנזק לבין הרשלנות.

לעניין הרשלנות – עולה השאלה מתי צוות רפואי ייחשב כמי שהתרשל כלפי מטופל שמשתתף בניסוי תרופתי לפי אמנת הלסינקי. טיפול ניסיוני כשמו כן הוא – מצב בו הצוות המטפל מוגבל בידע וביכולת לצפות את תופעות הלוואי מהטיפול. מחד, סיטואציה כזו מגבילה את היכולת לטעון כלפי התנהלות עורכי המחקר. מאידך, דווקא במצב דברים זה יש דרישה מהצוות הרפואי שינקוט ערנות יתר לכל תופעה חריגה ממנה המטופל מתחיל לסבול. בסיטואציה זו מצופה שהצוות הרפואי יעצור את הניסוי, יוודא שאין קשר בין מתן התרופה הניסיונית לבין אותה מחלה או פגיעה שהופיעה ושהמשך הניסוי לא מחמיר את מצבו של המטופל.

קיימת אפשרות להוכיח רשלנות במספר מישורים:

בשלב הכניסה לניסוי – טרם התחיל הניסוי - יש לבחון האם ראוי היה להמליץ למטופל להיכנס לטיפול הניסיוני.

במהלך הניסוי – יש לבחון האם הצוות שניהל את הניסוי הבחין בתופעות חריגות במועד, הפסיק את ההשתתפות בניסוי במועד ודאג להעביר את המטופל את הבדיקות המתאימות כדי לבחון קשר סיבתי בין התופעה החריגה לבין ההשתתפות בניסוי.

לאחר שהוחלט על הפסקת הניסוי - יש לבחון האם לאחר הפסקת הניסוי ניתן לאדם טיפול רפואי מתאים לצורך צמצום היקף הפגיעה שנוצרה כתוצאה מההשתתפות בניסוי.

זכויות נוספות - בנוסף לטיפול בתביעת הרשלנות הרפואית, וכפי שנערך על ידי משרדנו, יש לבחון זכאות לכספים מגורמים נוספים:

1. פיצוי חודשי מחברת ביטוח/קרן פנסיה: קצבה בגין אובדן כושר העבודה, בעקבות מצב סיעודי.

2. פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי: קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים או קצבת ניידות.

3. הטבה מרשויות המס: זכאות לפטור ממס הכנסה.

4. משרד התחבורה: זכאות לתו נכה.

5. ביטוח בריאות: זכאות לקבלת מימון של טיפולים רפואיים, ייעוצים ואף לעיתים זכאות לפיצוי חודשי או חד פעמי.


לשיחת ייעוץ ללא עלות אנא פנה לעו"ד אסף עוזירי בפלאפון: 0542871851.