• uzeryadv

ביטוח תאונות אישיות תלמידים - דע את זכויותיך

במידה ובנכם או בתכם נפגעו בתאונה בהיותם בגיל בית ספר ולעיתים אף בגיל גן קיימת להם זכות לפנות ולהגיש תביעה לביטוח תאונות אישיות תלמידים. הביטוח מעניק זכות לפיצוי כספי בגין פגיעה גופנית שגורמת לנכות, היעדרות מלימודים והוצאות רפואיות.

הזכות לפיצוי מביטוח תאונות אישיות תלמידים הינה בנוסף לזכות לקבל פיצוי מגורמים אחרים כמו המזיק, הביטוח הלאומי וביטוחים נוספים פרטיים ככל שקיימים. אותם גורמים שאמורים לפצות את הילד לא יכולים לקזז מתוך הפיצוי שמגיע מהם את הסכומים שאותו ילד קיבל מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים הינה חובה של העירייה שקמה מכוח סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה ולפיו חייבת הרשות העירונית לבטח את כל מי שזכאי לחינוך חינם בביטוח תאונות אישיות.

יודגש כי הילד שנפגע בתאונה יבוטח, בכפוף לחריגים בפוליסת הביטוח, בכל תאונה שארעה לו בכל שעות היום ואין הכרח שהתאונה תתרחש בשעות בית הספר או במסגרת פעילות בית הספר.

פוליסת הביטוח תקפה גם בנוגע לתאונות שאירעו במהלך החופש הגדול, תקופה בה באופן טבעי התלמיד לא משתתף כתלמיד מן המניין בפעילות בית ספרית.

ניתן להגיש תביעה גם על תאונות שאירעו בגיל 3 וזאת גם כאשר חלפו שנים ועד שהילד הגיע לגיל 21.  ההתיישנות אצל קטינים במקרים כגון זה הינה 3 שנים מהגיעם לגיל בגרות (גיל 18).

לעיתים, בכפוף להיקף הנכות, ניתן להגיע לפיצוי של עשרות אלפי שקלים בגין אירוע תאונתי יחסית זניח שהותיר נכות יחסית פעוטה.

הפוליסה מחייבת שפגיעה ממנה סובל הילד תהיה תוצאה של אירוע תאונתי כלומר, אירוע חיצוני, גלוי נראה לעין וזאת להבדיל ממחלה. כמו כן, הפוליסה מחריגה סיטואציות מסוימות מגדרה ובין היתר; ילד שהיה מעורב בתאונת דרכים לא יהיה זכאי לפיצוי וכך גם ילד שהיה מעורב בתאונת עבודה אף הוא לא יהיה זכאי לפיצוי.

בנוסף לפיצוי בגין פגיעה פיזית בעקבות אירוע תאונתי הפוליסה מעניקה גם פיצוי בגין מוות, חלילה, של ילד באירוע תאונתי וכן פיצוי להורה הנוטל חלק בהתנדבות בפעילות של המוסד החינוכי.

בנוגע לצלקות שנגרמו בעקבות תאונה, וככל שלא מדובר בצלקת המשפיעה על יכולתו של אותו איבר לתפקד, הפוליסה אינה מתירה זכות לפיצוי אך מאפשרת פניה לוועדת חריגים כדי שזו תבחן אם באופן יוצא דופן קיימת לילד זכות לפיצוי.

מעוניין לדעת יותר על זכויותיך בהתאם לביטוח תאונות אישיות תלמידים אנא פנה אלי, לשיחת ייעוץ ללא עלות בפלאפון: 0542871851.