Person with Crutches

אובדן כושר עבודה

תאונה או מחלה עלולים להוביל אותך הנכה, לחוסר יכולת לתפקד ובהתאם גם חוסר יכולת להמשיך ולעבוד ולפרנס את משפחתך. סיטואציה בה אדם מאבד את כושר העבודה עלולה כאמור לקרות כתוצאה מתאונה, פגיעה בעבודה או מחלה ומצריכה השגת משאבים כלכליים שיחליפו את שכר העבודה עליו נסמך משק הבית.

 

כלי מרכזי לייצר הכנסה חלופית שתוביל למצב בו העובד, שאיבד את כושר עבודתו, לא ייפגע מבחינת היכולת לכלכל את משפחתו הינו ביטוח אובדן כושר העבודה. שני המנגנונים בהם ניתן לבטח כיום את כושר העבודה הינם; פוליסת ביטוח בחברת ביטוח בה קיים רכיב של פיצוי במצב בו כושר העבודה נפגע וקרן הפנסיה מקיפה ממנה, במצב של מחלה או תאונה, ניתן לקבל פנסיית נכות.

 

כיום, בעקבות צו ההרחבה לפנסיה במשק, אף שרובנו לא מודעים לכך, כמעט כל שכיר מבוטח למקרה של אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מקיפה.

 

במהלך שנים רבות, בהן ייצגתי ואני מייצג לקוחות אשר איבדו את כושר העבודה צברתי ידע וניסיון ייחודי שמאפשר לי לסייע לך הנפגע, לקבל את מלוא הפיצוי מחברת הביטוח או קרן הפנסיה במהירות הגבוהה ביותר.

 

שכר הטרחה בתביעות מול חברות הביטוח וקרן הפנסיה הינו אחוזים מתוך תוצאה בלבד ולא תידרש לשלמו טרם קבלת הפיצוי לידיך.